De Lima-Verklaring over Richtlijnen voor Audit

Preambule

Het negende Congres van de Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI), vergaderend in Lima:

  • Vermits het gestructureerd en efficiënt gebruik van overheidsmiddelen een van de essentiële voorwaarden is voor behoorlijke overheidsfinanciën en doeltreffende beslissingen van de verantwoordelijke autoriteiten;
  • Vermits het, met dit doel voor ogen, van essentieel belang is dat elk land een eigen rekenkamer heeft waarvan de onafhankelijk verankerd is in wetgeving;
  • Vermits dergelijke instellingen steeds meer nodig zijn, aangezien de overheid haar bevoegdheden heeft uitgebreid tot de sociale en economische sectoren en dus buiten de beperkingen van het traditionele financiële kader werkt;
  • Vermits de volgende specifieke doelstellingen van audit nodig zijn voor de stabiliteit en ontwikkeling van staten in overeenkomst met de doelstellingen van de Verenigde Naties: gestructureerd en efficiënt gebruik van overheidsmiddelen, ontwikkeling van gezond financieel beheer, goede uitvoering van overheidsactiviteiten en informatie-overdracht aan overheidsinstanties en de bevolking via objectieve verslagen;
  • Vermits de voltallige vergadering op eerdere INTOSAI-congressen resoluties aange-nomen heeft, waarvan de verdeling goedgekeurd werd door alle lidstaten;

BESLIST:
De publicatie en verspreiding van het document met de titel “The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts”.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0010


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif