1. Alle internationale en supranationale organisaties waarvan de kosten gedragen worden door bijdragen van de lidstaten, moeten net als individuele landen onderhevig zijn aan externe, onafhankelijke audits.
  2. Bij deze audits moet wel rekening gehouden worden met de hoeveelheid aangewende middelen en de taken van die organisaties, maar verder zullen ze verlopen volgens gelijkaardige principes als de audits, die in de lidstaten uitgevoerd worden door de nati-onale rekenkamers.
  3. Om de onafhankelijkheid van dergelijke audits te verzekeren, moeten de leden van het externe auditorgaan voornamelijk aangesteld worden vanuit rekenkamers.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai00125


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif