1. Interne auditdiensten maken deel uit van overheidsdepartementen en –agentschappen, terwijl externe auditdiensten onafhankelijk werken buiten de organisatorische structuur van de te auditeren instanties. Rekenkamers zijn externe auditdiensten.
  2. Interne auditdiensten zijn onvermijdelijk ondergeschikt aan het hoofd van departement waarbinnen zij bestaan. Desondanks moeten hun werkzaamheden en organisatie zo onafhankelijk mogelijk zijn binnen het eigen grondwettelijke kader.
  3. Als externe auditdienst hebben rekenkamers de taak om de doeltreffendheid van de interne audit te beoordelen. Als vastgesteld wordt dat de interne audit doeltreffend is, moeten er inspanningen geleverd worden om de meest gepaste taakverdeling en samenwerking tussen de rekenkamer en de interne auditdienst te bewerkstelligen, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van de rekenkamer om een algehele audit uit te voeren.

INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0013


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif