Rekenkamers auditen de activiteiten van de regering, haar administratie en andere ondergeschikte instanties. Dat betekent echter niet dat de regering ondergeschikt is aan de rekenkamer. De regering alleen draagt dus de volle verantwoordelijkheid voor haar daden en nalatigheden en kan zichzelf dus niet vrijspreken door te verwijzen naar de resultaten van een audit (tenzij dergelijke resultaten op wetmatige en afdwingbare oordelen aangevoerd worden) of expertanalyses van de rekenkamer.


INTOSAI ref. De Verklaring van Lima(pdf) (ISSAI-P 1).
#tagcoding hashtag: #issai0019


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif