Het 19e congres van de Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI), vergaderend in Mexico:

  • Vermits het gestructureerd en efficiënt gebruik van overheidsmiddelen een van de essentiële voorwaarden is voor behoorlijke overheidsfinanciën en doeltreffende beslissingen van de verantwoordelijke autoriteiten;
  • Vermits de Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts (de Lima-Verklaring) stelt dat rekenkamers hun taken slechts kunnen vervullen als ze onafhankelijk zijn van de te auditeren instantie en beschermd zijn tegen externe invloeden;
  • Vermits het, met dit doel voor ogen, van essentieel belang is dat elk land een eigen rekenkamer heeft waarvan de onafhankelijkheid verankerd is in wetgeving;
  • Vermits de Lima-Verklaring erkent dat overheidsinstanties nooit volledig onafhankelijk kunnen zijn en bijgevolg benadrukt dat rekenkamers de functionele en organisatorische onafhankelijkheid moeten hebben die noodzakelijk is voor het vervullen van hun mandaat;
  • Vermits rekenkamers door toepassing van de onafhankelijkheidsprincipes ook op andere manieren en waarborgen onafhankelijkheid kunnen bereiken.
  • Vermits de toepassingsbepalingen in dit document bedoeld zijn om de beginselen te illustreren en beschouwd worden als ideaal voor een onafhankelijke rekenkamer. Het behoeft erkenning dat voorlopig geen enkele rekenkamer volledig voldoet aan al deze toepassingsbepalingen en dus worden er in de bijkomende richtlijn andere goede praktijken uiteengezet.

Beslist:
Het document getiteld “Mexico Declaration on Independence” aan te nemen, te publiceren en te verspreiden.

Algemeen
Rekenkamers erkennen doorgaans acht kernprincipes, die voortvloeien uit de Lima-Verklaring en besluiten die genomen zijn op het 18e congres van INTOSAI (in Seoel, Korea), als onontbeerlijke voorwaarden voor behoorlijke overheidsaudit.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai010


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif