Een voldoende breed mandaat en volledige discretionaire bevoegdheid voor rekenkamers bij het vervullen van hun taken

Rekenkamers moeten bevoegd zijn om audits uit te voeren

  • op het gebruik van overheidsgeld, -middelen of –activa door een begunstigde ongeacht diens wettelijk statuut;
  • op de inning van inkomsten verschuldigd aan de regering of openbare instellingen;
  • op de wettelijkheid en rechtmatigheid van de rekeningen van de regering en openbare instellingen;
  • op de kwaliteit van financieel management en financiële rapportering; en
  • op de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van activiteiten van de regering of openbare instellingen.

Behalve wanneer de wetgeving dit specifiek eist, zullen rekenkamers niet het beleid van de regering en openbare instellingen auditeren. Ze zullen zich beperken tot audits naar de uitvoering van het beleid.

Rekenkamers zullen de wetten respecteren die van toepassing zijn op hen, maar moeten vrij zijn van invloed of inmenging door de wetgevende of uitvoerende macht bij

  • de selectie van auditonderwerpen;
  • de voorbereiding, uitvoering, rapportering en opvolging van hun audits;
  • de organisatie en het management van hun instelling; en
  • het afdwingen van hun besluiten, wanneer ze bevoegd zijn om sancties uit te vaardigen.

Rekenkamers mogen op geen enkele manier betrokken zijn of lijken bij het management van de instanties die zij auditeren.

Rekenkamers moeten ervoor zorgen dat hun personeel geen te nauwe banden ontwikkelt met de instanties die zij auditeren, zodat zij neutraal blijven en objectiviteit uitstralen.

Rekenkamers moeten in volledige vrijheid kunnen werken bij het vervullen van hun plichten en samenwerken met regeringen en openbare instanties die ernaar streven om het management en gebruik van overheidsmiddelen te verbeteren.

Rekenkamers moeten gepaste professionele -en auditnormen hanteren, alsook een ethische code, die gebaseerd is op officiële documenten van INTOSAI, de International Federation of Accountants of een andere erkende standaardisatieorganisatie.

Rekenkamers moeten jaarlijks een activiteitenrapport voorleggen aan de wetgevende macht en andere overheidsinstanties, als dat voorgeschreven wordt door de grondwet, wetgeving of statuten, en dat bekendmaken aan de bevolking.


INTOSAI ref. De Verklaring van Mexico over de onafhankelijkheid van rekenkamers(pdf) (ISSAI-P10).
#tagcoding hashtag: #issai013


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif