Inleiding

Doelstellingen

Het doel van dit document is om de principes van transparantie en rekenschapsplicht te bevorderen voor rekenkamers, zodat zij beter in staat zijn om het goede voorbeeld te geven door hun eigen bestuur en praktijken. Rekenkamers maken deel uit van een groter (grond)wettelijk systeem in hun eigen landen en moeten rekenschap geven aan verschillende partijen, o.a. parlementen en de bevolking. Rekenkamers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van hun volledige takenpakket. Daarbij moeten ze de juiste methodiek en normen hanteren, zodat ze in staat zijn de rekenschapsplicht en transparantie bij overheidsactiviteiten te vergroten en hun wettelijk mandaat en plichten uit te voeren op een volledige en neutrale manier.

Alle rekenkamers wacht de uitdagende opdracht om begrip van hun opdrachten en rol in de samenleving te bevorderen bij de bevolking en de administratie. Overeenkomstig hun mandaten en de toepasselijke wettelijke, moeten rekenkamers vrije toegang bieden tot alle relevante informatie omtrent hun rol en takenpakket. Hun procedures, activiteiten en resultaten moeten transparant zijn. Ze moeten verder ook open communiceren met de media en andere geïnteresseerden en zichtbaar aanwezig zijn op het openbare speelveld.

Dit document maakt integraal deel uit van de andere Internationale Normen voor Rekenkamers (ISSAI’s) en de principes erin dienen gebruikt te worden in overeenkomst met die normen.

Rekenkamers werken volgens verschillende mandaten en modellen. Deze principes kunnen niet altijd universeel van toepassing zijn op alle rekenkamers, maar zijn eerder bedoeld als leidraad naar het gemeenschappelijke doel van de transparantie en rekenschapsplicht.

De concepten rekenschap en transparantie

De rechtsstaat en de democratie zijn absolute voorwaarden voor onafhankelijke en rekenschapsplichtige overheidsaudit en ze vormen dan ook de funderingen van de Lima-Verklaring. De onafhankelijkheid, rekenschapsplicht en transparantie van rekenkamers zijn onontbeerlijk in een democratische rechtsstaat als ze het goede voorbeeld willen geven en hun geloofwaardigheid willen vergroten.

Rekenschapsplicht en transparantie zijn twee belangrijke onderdelen van goed bestuur. Transparantie is een sterke kracht die, bij consequent gebruik, corruptie kan helpen bestrijden, het bestuur kan helpen verbeteren en kan helpen om beter rekenschap te geven.

De concepten rekenschap en transparantie zijn niet makkelijk te onderscheiden: ze houden beiden veel gemeenschappelijke activiteiten in, zoals openbare rapportering.

Het concept van de rekenschap verwijst naar het wettelijke en het rapporteringskader, de organisatorische structuur, strategie, procedures en maatregelen die helpen garanderen dat:

  • rekenkamers hun wettelijke verplichtingen nakomen wat betreft hun auditmandaat en de vereiste rapportering, naargelang hun budget.
  • rekenkamers instaan voor beoordeling en opvolging van hun eigen prestaties en de impact van hun audits.
  • rekenkamers rapporteren over de rechtmatigheid en efficiëntie van het gebruik van overheidsmiddelen, inclusief hun eigen maatregelen en activiteiten en het gebruik van de middelen van rekenkamers.
  • het hoofd van de rekenkamers, leden van collegiale rekenkamers en het personeel van rekenkamers rekenschap kan worden gevraagd voor hun maatregelen.

Het concept transparantie verwijst naar de tijdige, betrouwbare, duidelijke en relevante rapportering van rekenkamers over hun status, mandaat, strategie, activiteiten, financieel management, verrichtingen, efficiëntie en doeltreffendheid. Bovendien zit erin vervat dat rekenkamers verplicht zijn om openbaar te rapporteren over auditbevindingen en –conclusies en dat de bevolking toegang moet hebben tot informatie over de rekenkamers.


INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai020


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif