INTOSAI ref. Principes van transparantie en rekenschap(pdf) (ISSAI-P20).
#tagcoding hashtag: #issai024

Principe 4

Rekenkamers moeten hoge integriteits- en ethische standaarden toepassen op personeel van alle niveaus

  • Rekenkamers moeten ethische regels of codes, beleidslijnen en praktijken hanteren die overeenkomen met ISSAI 30, Ethische Code. Die ethiek wordt uitvoerig besproken in de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAI).
  • Rekenkamers moeten interne belangenconflicten en corruptie voorkomen en hun activiteiten moeten legaal en transparant zijn.
  • Rekenkamers moeten ethisch goed gedrag promoten doorheen de hele organisatie.
  • De ethische vereisten en verplichtingen voor auditeurs, magistraten (in een Napoleontisch model), ambtenaren en anderen moeten worden gepubliceerd.

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif