8) Voor de toepassing van deze code:

a) Ethische waarden zijn de concepten van wat belangrijk is en moeten daarom beslissingen van SAI's en personeel van SAI's bepalen.

b) Ethische principes bepalen hoe deze waarden in de praktijk moeten worden uitgevoerd en daarom wat geschikt gedrag moet zijn.


9) Deze code is gebaseerd op vijf fundamentele waarden. Deze waarden, en de respectieve samengevatte leidende principes, volgen:

a) Integriteit - om eerlijk, betrouwbaar, te goeder trouw en in het algemeen belang te handelen;

b) Onafhankelijkheid en objectiviteit - vrij zijn van omstandigheden of invloeden die een compromis sluiten of kunnen worden gezien als compromitterend voor een professioneel oordeel en handelen op een onpartijdige manier;

c) Competentie - kennis en vaardigheden verwerven en behouden die geschikt zijn voor de rol, en handelen in overeenstemming met de toepasselijke normen en met de nodige zorgvuldigheid;

d) Professioneel gedrag - om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en conventies, en om elk gedrag te vermijden dat de Rekenkamer in diskrediet kan brengen;

e) Vertrouwelijkheid en transparantie - om informatie op passende wijze te beschermen, en dit in evenwicht te brengen met de behoefte aan transparantie en verantwoordingsplicht.


INTOSAI ref. Ethische code(pdf) (ISSAI-P30).
#tagcoding hashtag: #issai038


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif