1. Beroepsstandaarden en -richtlijnen zijn onontbeerlijk voor de geloofwaardigheid, kwaliteit en professionaliteit van audits van de openbare sector. De Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI) heeft de Standaarden voor Rekenkamers (ISSAI) ontwikkeld om rekenkamers beter in staat te stellen tot onafhankelijke en doeltreffende audit.

2. De ISSAI-standaarden bevatten voorschriften voor overheidsaudit op organisatorisch niveau (niveau van de rekenkamer), maar trachten ook om op het niveau van de individuele audits de leden van INTOSAI te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen professionele aan-pak in overeenstemming met hun nationale wet- en regelgeving en hun mandaten.

3. Het ISSAI-kader van INTOSAI bestaat uit vier niveaus. Niveau 1 omvat de basisprincipes van het ISSAI-kader. Niveau 2 (ISSAI 10-99) somt voorschriften op voor de goede werking en het professionele gedrag van rekenkamers wat betreft organisatorische kwesties, zoals onafhan-kelijkheid, transparantie en rekenschap, ethiek en kwaliteitsbeheersing. Die kwesties zijn belangrijk voor alle audits van rekenkamers. Niveaus 3 en 4 beslaan de uitvoering van indi-viduele audits en bevatten algemeen aanvaarde professionele principes die de doeltreffend-heid en onafhankelijkheid benadrukken bij overheidsaudit.

4. De Fundamentele Auditprincipes van niveau 3 (ISSAI 100-999) zijn gebaseerd op en gaan dieper in op ISSAI 1 – De Verklaring van Lima – en de ISSAI-standaarden van het tweede niveau. Ze bevatten verder ook een dwingend referentiekader dat overheidsaudit definieert.

5. Niveau 4 zet de Fundamentele Auditprincipes om in specifiekere en gedetailleerde operati-onele richtlijnen die gebruikt kunnen worden bij de dagelijkse uitvoering van audits of als auditstandaarden, indien er nog geen nationale auditstandaarden ontworpen zijn.

6. ISSAI 100 – Fundamentele Principes voor Overheidsaudit biedt gedetailleerde informatie over

  • het doel en de draagwijdte van de ISSAI-standaarden;
  • het kader voor overheidsaudits;
  • de elementen van overheidsaudits;
  • de toe te passen principes van overheidsaudits.

INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai100i


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif