7. ISSAI 100 zet fundamentele principes uiteen die toepasselijk zijn voor alle audits in de open-bare sector, ongeacht hun vorm of context. ISSAI-standaarden 200, 300 en 400 bouwen de principes verder uit voor toepassing binnen de context van respectievelijk financiële, performantie- en rechtmatigheidsaudits. Die standaarden moeten toegepast worden in combinatie met de principes in ISSAI 100. Die principes hebben geenszins voorrang op de nationale wetten, regelgeving of mandaten en mogen rekenkamers niet verhinderen onderzoeken, inspec-ties of andere opdrachten uit te voeren die niet specifiek in de bestaande ISSAI-standaarden behandeld zijn.

8. De fundamentele auditprincipes vormen de kern van de Algemene Auditrichtlijnen van het vierde niveau van het ISSAI-kader. Ze kunnen gebruikt worden om dwingende standaarden te ontwerpen op drie manieren:

  • ze kunnen dienen als basis voor rekenkamers om hun eigen standaarden op te stellen;
  • ze kunnen dienen als basis voor rekenkamers om gelijklopende nationale standaarden aan te nemen;
  • ze kunnen dienen als basis voor rekenkamers om de Algemene Auditrichtlijnen als standaarden aan te nemen.

Rekenkamers kunnen ervoor kiezen om één of meer standaarddocumenten te hanteren, alsook een combinatie van standaard- en andere dwingende documenten.

Rekenkamers moeten bekendmaken welke standaarden zij hanteren bij de uitvoering van audits en de doelgroep van hun rapporten moet toegang hebben tot die officiële verklaring. Als de gehanteerde standaarden gebaseerd zijn op een combinatie van bronnen, moet dat vermeld worden. Rekenkamers worden aangemoedigd om dergelijke verklaringen als een vast onderdeel van hun rapporten te maken, maar een algemenere vorm van communicatie kan ook.

9. Rekenkamers mogen pas verklaren dat de standaarden, die ze ontwikkeld of aangenomen hebben, gebaseerd zijn op of overeenstemmen met de fundamentele auditprincipes als de standaarden integraal overeenstemmen met alle relevante principes.

Auditrapporten mogen een verwijzing bevatten naar het feit dat de gehanteerde standaarden gebaseerd waren op of overeenstemden met de ISSAI-standaard(en) die relevant waren voor de audit. Dergelijke verwijzingen mogen als volgt geformuleerd worden:

We hebben onze audit uitgevoerd overeenkomstig [eigen standaarden], die gebaseerd zijn op [of overeenstemmen met] de Fundamentele Auditprincipes (ISSAI 100-999) van de Internationale Standaarden voor Rekenkamers.

Om de Fundamentele Auditprincipes goed toe te kunnen passen, of om standaarden te formuleren op basis ervan, is een goed begrip van de volledige tekst met de principes nodig. Daartoe kan het helpen om de relevante adviezen te raadplegen in de Algemene Auditrichtlijnen.

10. Rekenkamers kunnen ervoor kiezen om de Algemene Auditrichtlijnen aan te nemen als hun dwingende standaarden. In dergelijke gevallen moeten hun auditeurs alle ISSAI-standaarden naleven die betrekking hebben op de audit. Er mag naar de ISSAI-standaarden verwezen worden als volgt:

We hebben onze audit(s) uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor Rekenkamers.

Omwille van de transparantie mag aan die verklaring specifiek toegevoegd worden welke ISSAI-standaard(en) de auditeur relevant geacht en dus toegepast heeft. Dat kan op de volgende manier:

De audit[s] is [zijn] gebaseerd op ISSAI xxx [nummer en naam van de ISSAI-standaard(en)]

11. De Internationale Auditstandaarden (ISA), ontworpen door de International Federation of Accountants (IFAC), zijn geïntegreerd in de financiële auditrichtlijnen (ISSAI 1000-2999). Bij financiële audits mag dus zowel naar de ISSAI-standaarden als naar de ISA-standaarden verwezen worden. De ISSAI-standaarden bieden bijkomende adviezen met betrekking tot de openbare sector (‘praktijkhandreikingen’), maar de voorschriften voor auditeurs bij financiële audits zijn dezelfde. De ISA-standaarden vormen een ondeelbare verzameling standaarden en de ISSAI-standaarden waarin ze geïntegreerd zijn, mogen niet individueel geciteerd wor-den. Als de ISSAI- of ISA-standaarden aangenomen zijn door een rekenkamer als haar standaarden voor financiële audits, moeten haar auditeurs een verwijzing naar die standaarden toevoegen aan hun rapporten. Dat geldt evenzeer voor financiële audits die uitgevoerd wor-den in combinatie met andere audittypes.

12. Audits mogen uitgevoerd worden in overeenstemming met zowel de Algemene Auditrichtlijnen als met standaarden uit andere bronnen, zolang er geen tegenstrijdigheden bestaan. In dergelijke gevallen moet er verwezen worden naar zowel dergelijke standaarden als naar de ISSAI-standaarden.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai100ii


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif