14. Rekenkamers voeren hun overheidsauditfunctie uit binnen een specifiek constitutioneel kader en op basis van hun plichten en mandaat. Dat alles garandeert dat de rekenkamer voldoende onafhankelijk is en over de nodige bevoegdheden beschikt om haar taken uit te voeren. Het mandaat van een rekenkamer kan haar algemene taken bepalen wat betreft overheidsaudits, alsook verdere voorschriften voor audits en andere opdrachten die moeten worden uitgevoerd.

14. Het mandaat van een rekenkamer kan haar ertoe verplichten vele soorten verbintenissen te vervullen met betrekking tot eender welk onderwerp dat relevant is bij de uitvoering van de taken van het management en van diegenen die belast zijn met het bestuur en gebruik van overheidsgelden en -activa. De draagwijdte of vorm van die opdrachten, en de rapportering daarover, kan variëren naargelang het wettelijk mandaat van de betrokken rekenkamer.

15. In sommige gevallen zijn rekenkamers rechtbanken, bestaande uit rechters, die gezag uitoefenen over ambtenaar-boekhouders en andere ambtenaren die rekenschap verschuldigd zijn aan de rekenkamer. Er bestaat een belangrijke relatie tussen dat rechterlijke gezag en de kenmerken van de overheidsaudit. De rekenkamer heeft vanuit haar rechterlijke functie de verplichting om te verzekeren dat wie belast is met het management van overheidsmiddelen, rekenschap aflegt en, in dit geval, onderhevig is aan haar rechtspraak.

16. Rekenkamers kunnen strategische beslissingen nemen om de voorschriften in hun mandaat en andere wettelijke voorschriften na te komen. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn het bepalen van de toepasselijke auditstandaarden, de uit te voeren opdrachten en welke opdrachten prioriteit krijgen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai113

Zie de engelse versie voor informatie over het hergebruik van begrippen uit dit artikel.

en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif