17. De overheidsauditomgeving is de omgeving waarin regeringen en andere openbare instanties de verantwoordelijkheid dragen voor hun gebruik van middelen, afkomstig uit belastingen en andere inkomstenbronnen, bij de dienstverlening aan burgers en andere doelgroepen. Die instanties zijn rekenschap verschuldigd voor hun management, performantie en hun gebruik van middelen, zowel aan diegenen die hen die middelen bezorgen, als aan diegenen die afhankelijk zijn van de diensten die verleend worden via die middelen, inclusief burgers. Overheidsaudits helpen bij het creëren van geschikte voorwaarden en het versterken van de verwachting dat openbare instanties en ambtenaren hun taken doeltreffend, efficiënt, ethisch en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving uitvoeren.

18. Algemeen kan overheidsaudit beschreven worden als het systematische proces waarbij objectief bewijsmateriaal verzameld en beoordeeld wordt om te bepalen of de informatie, of de werkelijke omstandigheden, overeenstemmen met de bepaalde normen. Overheidsaudits zijn essentieel omdat ze informatie en onafhankelijke en neutrale beoordelingen bieden aan parlementen, toezichtinstanties, personen belast met het bestuur en de burger over het goed beheer door en de performantie van beleidslijnen, programma’s of activiteiten van de overheid.

19. Rekenkamers dienen met dat oogmerk als essentiële pijlers van hun nationale democratische systemen en overheidsmechanismen en spelen een belangrijke rol in de verbetering van de overheidsadministratie door de principes van de transparantie, rekenschap, het management en de performantie te benadrukken. ISSAI 20 – Principes van Transparantie en Rekenschap bevat adviezen daaromtrent.

20. Hoewel alle overheidsaudits hun oorsprong vinden in doelstellingen die kunnen variëren naargelang het uit te voeren audittype, dragen alle overheidsaudits bij aan behoorlijk bestuur door:

  • de doelgroep onafhankelijke, neutrale en betrouwbare informatie te bieden, alsook conclusies of oordelen die gebaseerd zijn op voldoende en gepaste bewijzen met betrekking tot openbare instanties;
  • aan te moedigen tot meer rekenschap en transparantie, voortdurende verbetering en aanhoudend vertrouwen in het gepaste gebruik van overheidsgelden en –activa en in de performantie van de overheidsadministratie;
  • de doeltreffendheid te verhogen van de instanties die, binnen het constitutionele kader, een algemene toezichtfunctie vervullen en corrigerende maatregelen kunnen opleggen aan de overheid, en van instanties die verantwoordelijk zijn voor het management van activiteiten met overheidsmiddelen.;
  • incentives voor verandering te creëren door kennis, uitgebreide analyses en goed onderbouwde aanbevelingen voor verbetering aan te bieden.

21. Algemeen kunnen overheidsaudits gecategoriseerd worden als één of meerdere van de volgende drie types: audits van jaarrekeningen, rechtmatigheidsaudits en performantie-audits. De doelstellingen van elke audit bepalen welke standaarden van toepassing zijn.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai117


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif