22. De drie voornaamste overheidsaudittypes worden als volgt gedefinieerd:

Financiële audits streven ernaar te bepalen of de financiële informatie van een instantie voor-gelegd is in overeenstemming met het toepasselijke financiële rapporteringskader en de regelgeving. Daartoe worden voldoende en gepaste bewijzen verzameld zodat de auditeur in staat is een oordeel te formuleren over de vraag of er in de financiële informatie geen sprake is van afwijkingen van materieel belang door fraude of vergissingen.

Performantie-audits gaan na of interventies, programma’s uitgevoerd worden en instanties werken in overeenstemming met de principes van de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid en of er ruimte voor verbetering is. Performantie wordt beoordeeld aan de hand van geschikte normen en de oorzaken van afwijkingen van die normen, of andere problemen, worden geanalyseerd. Het doel is om de voornaamste auditvragen te beantwoorden en aanbevelingen voor verbetering te formuleren.

Rechtmatigheidsaudits gaan na of een bepaald auditonderwerp voldoet aan de regelgevingen die als normen vastgesteld zijn. Dat gebeurt door te controleren of activiteiten, financiële transacties en informatie in alle materiële opzichten voldoen aan de regelgeving van de ge-auditeerde instantie. Voorbeelden van dergelijke regelgeving zijn regels, wetten, begrotingsresoluties, beleidslijnen, gevestigde codes, overeengekomen voorwaarden of de algemene principes die een gezond financieel overheidsmanagement en het gedrag van ambtenaren regelen.

23. Rekenkamers kunnen ook audits of andere opdrachten uitvoeren over eender welk onderwerp dat relevant is voor het management en diegenen die met het bestuur en het gepaste gebruik van overheidsmiddelen zijn belast. Voorbeelden van dergelijke opdrachten kunnen zijn: rapportering over de kwantitatieve output en resultaten van de dienstverleningsactiviteiten van een instantie, duurzaamheidsrapporten, toekomstramingen van de vereiste middelen, de naleving van interne beheersingsstandaarden, audits van lopende projecten of andere zaken. Rekenkamers kunnen ook audits uitvoeren die de financiële, performantie- en/of rechtmatigheidsaspecten combineren.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai122


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif