39. Auditeurs moeten beschikken over of toegang hebben tot de noodzakelijke vaardigheden.

Het auditteam moet beschikken over de collectieve kennis, vaardigheden en expertise, die nodig zijn om de audit tot een goed resultaat te brengen. Dat houdt in dat het team het uit te voeren audittype moet kennen, er ervaring mee moet hebben, vertrouwd moet zijn met de toepasselijke standaarden en wetgeving, inzicht moet hebben in de activiteiten van de geauditeerde instantie en de nodige ervaring moet bezitten om zich van een professioneel oordeel te kunnen bedienen. Voor alle audits moet er personeel met geschikte bekwaamheden geselecteerd worden, personeelsopleidingen en training aangeboden worden, handleidingen en andere geschreven adviezen opgesteld worden over de uitvoering van audits en moeten er voldoende middelen toegewezen worden. Auditeurs moeten hun professionele bekwaamheid onderhouden door zich voortdurend bij te scholen.

Als dit relevant of nodig is, en als dit overeenstemt met het mandaat van de rekenkamer en de toepasselijke wetgeving, kunnen auditeurs een beroep doen op het werk van interne auditeurs, andere auditeurs of experten. De procedures van de auditeur moeten voldoende ondersteuning bieden voor het gebruik van het werk van anderen en de auditeur moet zich in alle gevallen vergewissen van de bekwaamheid en onafhankelijkheid van de andere auditeurs of experten en van de kwaliteit van hun werk. Wel draagt de rekenkamer als enige de verantwoordelijkheid voor alle audits, oordelen en rapporten die ze voortbrengt over het auditonderwerp en die verantwoordelijkheid vermindert niet doordat ze werk van derden gebruikt.

De doelstellingen van interne audits verschillen van die van externe audits. Toch bevorderen zowel interne als externe audits behoorlijk bestuur, doordat ze bijdragen aan de transparantie en rekenschapsplicht bij het gebruik van overheidsmiddelen, alsook aan de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid van de overheidsadministratie. Dat biedt coördinatie- en samenwerkingsmogelijkheden en de mogelijkheid om dubbel werk te vermijden.

Sommige rekenkamers gebruiken het werk van andere auditeurs van het landelijke, provinciale, regionale, districts- of lokale niveau, of van openbare boekhoudbedrijven die al auditwerkzaamheden met betrekking tot de auditdoelstellingen afgerond hebben. Er moeten maatregelen genomen worden die garanderen dat dergelijke auditwerkzaamheden uitgevoerd werden in overeenstemming met de standaarden voor overheidsaudits.

Voor sommige audits kunnen gespecialiseerde technieken, methoden of vaardigheden nodig zijn, die niet beschikbaar zijn binnen de rekenkamer zelf. In dergelijke gevallen kan de rekenkamer experten verzoeken om kennis aan te bieden, specifieke taken uit te voeren of andere doeleinden.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai139


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif