44. Auditeurs moeten ervoor zorgen dat de modaliteiten van de audit duidelijk vastge-steld zijn.

Audits kunnen voorgeschreven zijn door de wet, aangevraagd worden door een parlement of toezichtinstantie, op initiatief van de rekenkamer opgestart worden of uitgevoerd worden op basis van een overeenkomst met de geauditeerde instantie. In elk van die gevallen moet er een formele consensus bereikt worden door de auditeur, het management van de geauditeerde instantie, diegene die belast zijn met het bestuur en eventuele anderen over de modaliteiten van de audit en hun respectievelijke taken en plichten. Voorbeelden van belangrijke informatie daarbij zijn het onderwerp, de draagwijdte en doelstellingen van de audit, de toegang tot gegevens, het rapport dat uit de audit zal voortvloeien, het auditproces, de contactpersonen en de taken en plichten van de verschillende partijen bij de audit.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai144


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif