46. Auditeurs moeten risicobeoordelingen of probleemanalyses uitvoeren en die herbe-kijken als dat nodig blijkt uit de auditbevindingen.

De aard van de vastgestelde risico’s kan variëren naargelang de auditdoelstellingen. Auditeurs moeten zich bewust zijn en een beoordeling maken van het risico op verschillende soorten tekortkomingen, afwijkingen of vergissingen met betrekking tot het auditonderwerp. Ze moeten rekening houden met zowel algemene als specifieke risico’s en dat kan via procedures voor kennisvergaring over de geauditeerde instantie of het programma en de omgeving ervan, inclusief de relevante interne beheersingsmaatregelen. Auditeurs moeten
een beoordeling maken van de reactie van het management op de vastgestelde risico’s, met inbegrip van de toepassing en de opzet van hun interne beheersingsmaatregelen. Bij probleemanalyses moet de auditeur rekening houden met concrete aanwijzingen die blijk geven van problemen of afwijkingen van wat gewenst of verwacht wordt. Dat houdt in dat de auditeur verschillende probleemindicatoren moet onderzoeken om de auditdoelstellingen te definiëren. Bovendien moet hij tijdens het hele auditproces rekening houden met de vastgestelde risico’s en hun impact op de audit.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai146


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif