51. Auditeurs moeten een rapport schrijven op basis van de getrokken conclusies

Inherent aan het auditproces is de uitwerking van een rapport waarin de auditresultaten bekendgemaakt worden aan de belanghebbenden, andere bestuursorganen en de burger, met als bijkomend doel de opvolging en corrigerende maatregelen eenvoudiger te maken. Voor sommige rekenkamers, zoals Rekenhoven met gerechtelijke bevoegdheden, kan dat betekenen dat wettelijk bindende rapporten of gerechtelijke beslissingen uitgevaardigd worden.

Rapporten moeten eenvoudig te begrijpen, eenduidig en volledig zijn. Verder moeten ze neutraal en billijk zijn en enkel informatie bevatten die onderbouwd is met afdoende en gepaste auditbewijzen en die ervoor zorgt dat de bevindingen weergegeven worden binnen hun context.

De vorm en inhoud van een rapport zijn afhankelijk van de aard van de audit, de doelgroep, de toepasselijke standaarden en wettelijke voorschriften. Het mandaat van een rekenkamer en andere relevante wet- of regelgeving kunnen de lay-out of verwoording van de rapporten bepalen.

Rapporten kunnen in lange of korte vorm gepubliceerd worden. Rapporten in lange vorm geven doorgaans gedetailleerde beschrijvingen van de reikwijdte van de audit, de bevindingen en de conclusies, alsook de mogelijke gevolgen en opbouwende aanbevelingen om bijsturingen mogelijk te maken. Rapporten in korte vorm zijn meer gebald en nemen doorgaans een meer gestandaardiseerde vorm aan.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai151


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif