Bij directe beoordelingsopdrachten moeten de auditdoelstellingen uiteengezet worden in het rapport, alsook de manier waarop ze nagestreefd zijn tijdens de audit. Het rapport bevat de auditbevindingen en conclusies en kan ook aanbevelingen bevatten. Verder kan ook bijkomende informatie verstrekt worden over de normen, methodologie en bronnen van de gebruikte gegevens. Ook moeten alle mogelijke beperkingen van de reikwijdte van de audit vermeld worden.

Het auditrapport moet uitleggen hoe het verzamelde bewijsmateriaal gebruikt is en hoe de daaruit resulterende conclusies getrokken zijn. Op die manier kan het rapport het nodige vertrouwen oproepen bij de doelgroep.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai151b


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif