Opvolging

Rekenkamers hebben de opdracht op te volgen welke maatregelen de verantwoordelijke partij neemt als reactie op de in de auditrapporten aangehaalde kwesties. Bij opvolging wordt vooreerst nagegaan of de geauditeerde instantie gepast gereageerd heeft op de aangehaalde kwesties in het rapport, met inbegrip van mogelijke bredere gevolgtrekkingen. Als de maatregelen van de geauditeerde instantie niet volstaan of onbevredigend zijn, kan de rekenkamer een nieuw rapport uitbrengen.


INTOSAI ref. Fundamentele Principes voor Overheidsaudit(pdf) (ISSAI-100).
#tagcoding hashtag: #issai151f


en en.gif
fr fr.gif
nl nl.gif